• Geen stempel, geen drempel

    Verbeteren toegang en participatie jeugd-ggz voor kwetsbare (migranten)jeugd

Aanleiding

Uit diverse onderzoeken en advies van de Gezondheidsraad (2012) blijkt dat migrantenjeugdigen evenveel als of vaker dan autochtone jeugdigen te maken hebben met psychische en lvb (licht verstandelijke beperking) problematiek. Tegelijkertijd krijgen zij naar verhouding minder vaak en/of later dan autochtone jongeren hulp in het kader van de Jeugd-GGZ. Deze jongeren zijn ondervertegenwoordigd in de vrijwillige, lichte zorg en oververtegenwoordigd in de niet-vrijwillige, zware zorg. Hun ouders hebben vaak niet in de gaten wat afwijkend gedrag is en zoeken onvoldoende of te laat hulp. De jongeren zelf, hun gezinnen, de scholen en de lokale samenleving lijden hieronder. Onbehandelde problematiek kan bovendien leiden tot latere ernstiger problematiek met bijbehorende maatschappelijke lasten. Sinds 1-1-2015 hebben de gemeenten de zeggenschap over de jeugdzorg, inclusief de jeugd-GGZ.

In het EIF-project ‘Verbetering GGZ kwetsbare (migranten) jeugd’ is gezocht naar effectieve aanpakken voor vroegsignalering, doorgeleiding en tijdige, effectieve ggz/lvb-hulpverlening en psycho-educatie aan kwetsbare migrantenjongeren en hun ouders. De gemeenten Nijmegen, Rotterdam, Ede en Gouda hebben zich twee jaar lang ingezet samen met de GGZ en andere lokale samenwerkingspartners in de 0e en 1e lijn (zoals MEE, JGZ, migrantenorganisaties) om de signalering van psychische problematiek bij migrantenjeugdigen en de hulp aan deze jongeren structureel te verbeteren.

Voor inhoudelijke vragen c.q. informatie over het EIF-project en congres op 19 november kunt u contact opnemen met Kristel Logghe, landelijke projectleider. E-mailadres: k.logghe@multivation.nl

Dit congres is georganiseerd door de Gemeente Nijmegen in samenwerking met Ministerie SZW, de 20 projectpartners en Gemeenten Ede, Gouda en Rotterdam.

Gemeente_Rdam_logo_gestapeld_2
Ede
EU fonds
SZW
Nijmegen
GOuda