• Deelsessies

     

    Tijdens het congres zijn er twee rondes geweest waarin verschillende deelsessies aan bod zijn gekomen. Deze sessies hebben plaats gevonden in deelsessie ronde 1 (14:00 uur - 15:15 uur) en in deelsessie ronde 2 (15:30 - 16:45).

    In totaal zijn er acht verschillende sessies die plaats hebben gevonden tijdens het congres. Op deze pagina vind u een korte introductie van elk van de workshops.

1. GGZ in de wijk en op school, “doen wat nodig is”.

Ervaringen uit Nijmegen, door Marieke van der Ven en Nurcan Kaygisz van Pro Persona en Anke van Diepenbeek, gemeente Nijmegen

 

Consultatie bieden en trainen van professionals, observeren in de klas, vroegsignaleren en direct hulp bieden aan migrantenjeugd en hun ouders.. een greep uit de activiteiten van het Nijmeegse EIF-team. In Nijmegen zijn de ggz-hulpverleners van het EIF-project letterlijk de wijken en scholen in gegaan. Om professionals uit de 0e en 1e lijn een “steuntje in de rug” te bieden bij complexe vragen. Door open te staan om mee te denken met hulpverleners uit de sociale wijkteams, leerkrachten en IB-ers, consultatiebureaumedewerkers, peuterspeelzaalleidsters etc . Maar ook door naar de ouders en jeugdigen toe te gaan: op school, in de klas, op de markt, in wijkcentra enzovoorts.

In deze deelsessie neemt het EIF-projectteam Nijmegen u mee in de in’s en out’s van een onorthodoxe aanpak van ggz-problematiek bij migrantenjeugd. Zonder diagnose en wachttijd hulp bieden waar nodig… Hoe gaat dat in zijn werk? Wat waren successen en wat zijn de valkuilen? Wat kan er geleerd worden en wat is overdraagbaar? Dit alles gaan we u laten zien en laten ervaren in deze interactieve workshop.

2. Interculturele expertise in het CJG

Ervaringen uit Ede van het intercultureel expertiseteam en Vera Tinkelenberg, gemeente Ede

 

Signaleren en begeleiden van migrantenjongeren naar de Jeugd-GGZ, was het hoofddoel van het EIF-project in Ede. Om kwetsbare (migranten)gezinnen beter te bereiken en de kennis over intercultureel vakmanschap breder uit te dragen, zijn binnen het CJG vier functies geïntegreerd die (deels) buiten het CJG georganiseerd waren. Het gaat om 1. de brugfunctie, 2. de intermediairsrol, 3. coaching en intervisie, en 4. trainingen en workshops.

In deze deelsessie maakt u kennis met de werkwijze van het intercultureel expertiseteam van Ede. Er wordt nader ingegaan op de inhoud en invulling van de functies gedurende het EIF-project en wat dit heeft opgeleverd. Mede aan de hand van enkele casussen en de uitkomsten van de monitor worden de belangrijkste resultaten en uitdagingen geformuleerd. Ook verankering van de werkwijze in het CJG wordt met u besproken en wat de samenwerking tussen de 6 lokale partners uit de jeugd-(gg)z heeft opgeleverd.

3. Macht en onmacht in de ggz-hulpverlening en vroegsignalering op scholen

Ervaringen uit Gouda, door Sander Kramer, projectleider Zorg op Tijd Gouda.

 

In het project Zorg op Tijd: Cultuursensitieve diagnostiek en vroegsignalering op scholen, werd door middel van voorlichting en training van de Jeugd Gezondheidszorg geprobeerd de toegankelijkheid van de GGZ en MEE voor allochtone kinderen en hun gezinnen te vergroten. Teleurgesteld door weinig enthousiasme zijn we interviews gaan doen om de argwaan en soms het regelrechte wantrouwen van bepaalde allochtone gezinnen ten aanzien van welke zorgverlener dan ook, beter te begrijpen.

Door gebruik te maken van een theoretisch concept, acculturatie, kunnen we de interacties (of het uitblijven daarvan) beter begrijpen. Een deel van de allochtone kinderen is Marokkaans-Nederlands en daar weer een deel van is te typeren als gemarginaliseerd. In diverse onderzoeken en heel recent nog opnieuw bevestigd in het proefschrift van Marcia Adriaanse (Mental Health in Ethnic Minority Youth, 2015), komt de marginalisatie als de meest riskante vorm van acculturatie naar voren. Als een etnische groep geen sterke banden meer heeft met het land of de cultuur van herkomst maar door de ontvangende samenleving iedere keer bestempeld wordt als anders (‘je hoort er toch nooit echt bij’) is er niet alleen meer risico op psychische klachten en delinquent gedrag, maar ziet men de hulpverlening ook als bedreigend. Na de aanvankelijke teleurstelling geeft deze analyse toch weer nieuwe aanknopingspunten om te denken over communicatie over machtsverschillen en empowerment van een gemarginaliseerde groep.

4. Training van wijkteams en wijknetwerken in vroegsignalering lvb- en ggz-problematiek en cultuursensitief werken met migrantenouders.

Ervaringen uit Rotterdam, door Ernie van der Weg, gemeente Rotterdam, Hester Hooijen, Learning Connected, Patricia Schell, i-psy Lucertis, en Helen van Dijk/Marijke Kruijt, MEE

 

In het kader van de transitie van de jeugdzorg zijn de afgelopen jaren in veel gemeenten wijkteams opgezet, al dan niet specifiek gericht op jeugd en gezin. Naast wijkteams hebben veel professionals uit de wijknetwerken -zoals jongerenwerkers, jeugdhandhavers of maatschappelijk werkers- contact met (migranten)jeugd en hun ouders, waarbij ggz- of lvb-problematiek speelt. Nog steeds is er een lager bereik van kinderen uit etnische minderheden in de jeugd-ggz. In Rotterdam is daarom binnen het EIF-project ingezet op het trainen van professionals uit de wijkteams en wijknetwerken in vroegsignalering van lvb- en ggz-problematiek en cultuursensitief werken.

In deze deelsessie worden de ervaringen gedeeld van het trainingstraject, waarin 13 trainers uit de Rotterdamse jeugdzorg de train-de-train’er hebben gevolgd en bijna 200 professionals uit de wijknetwerken en wijkteams hebben getraind. Ook wordt een kijkje geboden in de online training, die op basis van de train-de-train’er is ontwikkeld en die ingezet kan worden in andere gemeenten. De trainers nemen u mee in de interactie en ruimte voor casuïstiekbespreking en intervisie die de live online school te bieden heeft en de voordelen van online versus offline trainen, mede op basis van onderzoek van de gemeente Rotterdam.

Naast psychische problematiek wordt licht verstandelijke beperkingen (LVB) minder snel herkend bij migrantenjeugd en passende hulp geboden. In het EIF-project is een combinatie van training aan wijkteams geboden in vroegsignalering van lvb-problematiek bij migrantenjeugd, naast learning on the job. Welk gedrag kan duiden op lvb en wat moeten professionals in de 0e en 1e lijn hierover weten om vroegtijdig te kunnen signaleren? In deze sessie wordt tevens inzicht geboden in de signalering van lvb bij migrantenjeugd, de geboden ondersteuning aan de gezinnen en de resultaten en bouwstenen van learning on the job bij 3 wijkteams uit Rotterdam.

In deze deelsessie ervaart u het succes van de aanpak van voorlichting in spelvorm aan den lijve. Niet alles invullen voor de ouders, maar de ouders vullen zelf aan. ..Op welke wijze vindt aanpassing plaats bij de belevingswereld en op het niveau van de (migranten)ouders? Hoe wordt wederzijdse informatieoverdracht en interactie gestimuleerd tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten? En wat het is het succes van het (enorme) bereik van migrantenouders door deze organisaties?

5. Psycho-educatie aan migrantenouders. Werkvormen die werken!

Ervaringen uit Rotterdam en Nijmegen, door stichting Voorlichters Gezondheid en Het Interlokaal

 

Na het volgen van een train-de-trainer in vroegsignalering van lvb- en ggz-problematiek bij (migranten)jeugd door Lucertis, i-psy en MEE Rotterdam gingen de Voorlichters Gezondheid aan de slag met het ontwerpen van hun eigen werkvormen en materialen. Drie spellen/quiz’en, over achtereenvolgens Autisme, Gedragsstoornissen (waaronder ADHD) en LVB, werden ingezet in 4 voorlichtingsbijeenkomsten, gegeven op 25 lokaties aan totaal bijna 500 migrantenouders in Rotterdam. Uit onderzoek van de EUR blijkt de voorlichting significant effectief: na de voorlichting is het kennisniveau toegenomen. In Nijmegen werden 30 voorlichtingsactiviteiten georganiseerd door het Inter-Lokaal waarvan 14 samen met Pro persona, ook voor bijna 500 migrantenouders, naast de inzet van de wijkaanpak/outreachend werken.

In deze deelsessie ervaart u het succes van de aanpak van voorlichting in spelvorm aan den lijve. Niet alles invullen voor de ouders, maar de ouders vullen zelf aan. ..Op welke wijze vindt aanpassing plaats bij de belevingswereld en op het niveau van de (migranten)ouders? Hoe wordt wederzijdse informatieoverdracht en interactie gestimuleerd tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten? En wat het is het succes van het (enorme) bereik van migrantenouders door deze organisaties?

6. Onderzoek en kennis psychische problematiek, lvb en ggz migrantenjeugd: wetenschappelijke overview en resultaten EIF-project

 

Wat is de stand van zaken van kennis over psychische problematiek, identificatie van ggz-problemen bij migrantenjeugd, het hulpzoekgedrag en het bereik (en behoud) door de jeugd-ggz?

Mr.dr. Lieke van Domburgh geeft een wetenschappelijke overview op basis van onderzoek, benoemt bevorderende en belemmerende factoren en biedt een inkijkje in het succes van SNAP als behandelmethode. Daarnaast zal dr. Marcia Adriaanse –die onlangs promoveerde aan het VUmc- de resultaten presenteren van haar onderzoek onder meer dan 1500 kinderen, jongeren en hun leerkrachten. Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren, waarvan minimaal één ouder in het buitenland is geboren meer gedragsproblemen en psychotische ervaringen hebben dan leeftijdsgenoten met twee Nederlandse ouders.

Door drs. Meike Heessels, onderzoekster van het Lectoraat Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd, worden de resultaten van het onderzoek naar werkzame (sleutel)factoren in het EIF-project in Nijmegen benoemd.

Tevens zal drs. Lennette Rietveld,  onderzoekster van de gemeente Rotterdam, een toelichting geven op de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van de psycho-educatie aan migrantenouders en naar de resultaten van (online versus offline) trainen van professionals uit de wijkteams en wijknetwerken in cultuursensitief werken en vroegsignalering ggz- en lvb-problematiek.

7. Cultuur, religie en identiteitsvorming bij migrantenjeugd

Trainer, adviseur en onderzoeker op het terrein van de interculturele communicatie. www.corhoffer.nl

 

Deze deelsessie gaat over intercultureel werken met als praktisch voorbeeld het leren werken met het Cultureel Venster Jeugdhulpverlening. Centraal staat de vraag hoe professionals adequaat kunnen reageren op voor hen onbekende opvattingen over problemen en ziekten, manieren om hulp te zoeken en andere opvoedings- en levensstijlen van ouders, familie en cliënten. En op welke wijze zij hierover met cliënten en betrokkenen uit hun omgeving kunnen communiceren. Het doel hiervan is tweeledig. Ten eerste zal met de deelnemers worden besproken welke invloed cultuur en levensbeschouwing hebben op hun werk. Ten tweede worden praktische tips gegeven hoe zij daar in de praktijk mee om kunnen gaan. In dit verband wordt het Cultureel Venster Jeugdhulpverlening (CVJ) geïntroduceerd.