• Sprekers & EIF-projectmedewerkers

    Op deze pagina vindt u korte bio's van de plenaire sprekers, de deelsessie sprekers en de uitvoerders van het EIF project

Sprekers Plenaire sessies

Drs. Indra Boedjarath

drs. Indra Boedjarath is sinds 2013 hoofdbehandelaar van Care Express, opvoedpoli, daarnaast reeds 15 jaar werkzaam als psychologe/psychotherapeute bij Mental Health Center, Praktijk voor psychiatrie en psychotherapie en Centrum voor transculturele expertise Den Haag.

Indra is oud-directeur van MIKADO (landelijk kenniscentrum interculturele ggz/zorg), treedt op als trainster, docente, publiciste, en dagvoorzitster. Zij is bezig met een promotieonderzoek op het gebied van suïcide en culturele aspecten.

Drs L.C.M. Frings (Bert)

drs. Bert Frings is sinds 2011 namens Groen Links Wethouder Zorg en Welzijn in de gemeente Nijmegen. Als wethouder is Bert onder andere lid van de VNG Commissie gezondheid en Welzijn en van de G32 Social Pijler. Bert Frings was eerder directeur van de Praktijkschool Joannes voor moeilijk lerende kinderen van 12-18 jaar en interim-directeur van Het Inter-Lokaal. Als penvoerende gemeente van het EIF-project namens 4 gemeenten heeft Nijmegen, en Bert Frings als wethouder, de eindverantwoordelijkheid gedragen voor een succesvolle uitvoering van het EIF-project.

Dr. Huub Pijnenburg

dr. Huub Pijnenborg is lector Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en van huis uit ontwikkelingspsycholoog. Zijn grootste uitdaging is de kwaliteit van jeugdgezondheidszorg en welzijn verbeteren door bruggen te slaan tussen praktijk, opleiding en onderzoek. Hij combineert het lectoraat met de functie van senior onderzoeker/adviseur bij Praktikon, het centrum voor praktijkonderzoek in jeugdzorg en onderwijs. Daarnaast is Huub universitair docent aan de MA-opleiding Orthopedagogiek Gezin en Gedrag van de Radboud Universiteit en docent Praktijkresearch aan de postacademische opleiding tot Gz-psycholoog-specialist. Ook is hij redacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Kind en Adolescent.

Drs. Harry Boschloo

Drs. Harry Boschloo is sinds 2012 Afdelingshoofd bij de Directie Integratie en Samenleving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorheen 20 jaar werkzaam als manager en senior beleidsadviseur bij het Ministerie BZK en VROM. Vanuit de Directie Integratie en Samenleving is –samen met het Ministerie van VWS- advies gevraagd aan de Gezondheidsraad over psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd. Dit advies uit 2012 vormde mede de aanleiding om vanuit het Ministerie van SZW in te zetten op verbetering van de infrastructuur van de jeugd-ggz voor migrantenjeugd middels het EIF-project.

Sprekers Deelsessies

Deelsessie 1

drs. Anke van Diepenbeek, EIF-projectleider Nijmegen

 

drs. Anke van Diepenbeek heeft de afgelopen jaren het EIF-project in Nijmegen geleid namens de gemeente Nijmegen. Zij is werkzaam als beleidsadviseur Jeugd en Diversiteit bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en naast het EIF-project onder andere projectleider van Redesign Werk, EFS-projecten en voorheen Opvoedingsondersteuning.

drs. Nurcan Kaygisiz

 

Nurcan Kaygisiz, Transcultureel Systeemtherapeut. Nurcan werkt binnen het EIF-project als behandelaar/ gezinstherapeut, geeft consulten aan professionals en verzorgt voorlichtingen en trainingen.

drs. Marieke van der Ven

 

drs. Marieke van der Ven is GZ Psycholoog/ Kinder en Jeugd Psycholoog Specialist. Haar rol binnen het EIF-project is behandelaar van ouders en kinderen. Ze geeft consulten, adviezen, voert lichte diagnostiek uit, voorlichting aan ouders/ professionals en geeft trainingen aan kinderen en jeugd.

Beiden zijn werkzaam binnen Pro Persona, afdeling Jeugd Nijmegen.

Deelsessie 2

drs. Vera Tinkelenberg, EIF-projectleider Ede

 

drs. Vera Tinkelenberg is 8 jaar werkzaam als beleidsadviseur Jeugd en Veiligheid bij de gemeente Ede en is projectleider van het EIF-project in Ede. Daarnaast is zij coördinator van het Sociaal Interventieteam Multiproblem aanpak, projectleider van: de Verwijsindex, vroegsignalering 12- pro kid en praktische gezinsondersteuning voor allochtone gezinnen. Voorheen was zij werkzaam als beleidsadviseur bij de Politie Gelderland Midden en bij de Ministeries VROM en BuZa.

Deelsessie 3

Sander Kramer, EIF-projectleider Ede

 

Sander Kramer is cross cultureel psycholoog, werkzaam voor de Universiteit Utrecht, bij het departement Bestuurs en Organisatie wetenschap als docent en onderzoeker en voor de GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen in Gouda als behandelaar. Zijn rol in het EIF project was die van projectleider voor Gouda.

Deelsessie 4

drs. Ernie van der Weg, EIF-projectleider Rotterdam

 

drs. Ernie van der Weg is sinds 2013 projectleider van het EIF-project namens alle partners in Rotterdam. Ze is sinds 2008 werkzaam als senior beleidsadviseur en programmamanager bij de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Jeugd.

drs. Patricia Schell, EIF-projectuitvoerder Rotterdam

 

drs. Patricia Schell heeft binnen het EIF-project bijgedragen als ontwikkelaar/trainer aan de train-de-trainer en online training op het gebied van cultuursensitief werken en vroegsignalering ggz-problematiek. Zij is Directeur Zorg bij i-psy Lucertis en coördinator van het ACT team van Lucertis.

Zij heeft als psychologe bij Bavo-Europoort gewerkt, alsmede 13 jaar bij Pharos, landelijk kennis- en adviescentrum voor vraagstukken over de kwaliteit en effectiviteit van gezondheidszorg voor migranten en vluchtelingen.

drs. Hester Hooijen, EIF-projectuitvoerder Rotterdam

 

drs. Hester Hooijen, senior consulent leren & ontwikkeling bij Learning Connected, heeft de train-de-trainer van het EIF-project helpen omzetten in een online versie en (bege)leidt de online trainers (op) binnen de Live Online Leren omgeving. Als manager/senior consulent/trainer was Hester tevens werkzaam bij UP learning, Green Square, Instituut Scire, Dijdidakt Training, Advies en Begeleiding, NIBO en Universiteit van Amsterdam.

Helen van Dijk, MEE Rotterdam Rijnmod (EIF-projectuitvoerder)

Vanuit haar functie als projectleider bij MEE Rotterdam Rijnmond heeft Helen van Dijk samen met 3 cliëntondersteuners van MEE, Josette, Mandy en Nienke, vorm en inhoud gegeven aan het bieden van ondersteuning aan migrantengezinnen, waarbij sprake is van een licht verstandelijke beperking.  De nadruk lag hierbij op het vergroten van de deskundigheid binnen de 3 wijkteams waar de cliëntondersteuners werkzaam zijn, middels training en learning on the job.

Marijke Kruijt, MEE Rotterdam Rijnmond (EIF-projectuitvoerder)

Marijke Kruijt is als stuurgroeplid van het EIF-project in Rotterdam vanaf het begin betrokken geweest bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de bijdrage aan het EIF-project op lvb-gebied. Marijke is manager binnen MEE Rotterdam Rijnmond.

13

Deelsessie 5

v.l.b n. r.o.: Kelly de Vries, Vanessa Wijngaarden, Teslime Can, Hoesnia Risouli, en Hafida Boukayoua, voorlichters van Stichting Voorlichters Gezondheid (EIF-projectuitvoerder Rotterdam)

 

Stichting Voorlichters Gezondheid hebben binnen het EIF-project in 2 jaar tijd 80 bijeenkomsten georganiseerd op 25 verschillende lokaties, waarin zij ca 500 (migranten)ouders hebben voorgelicht. Voorlichters Gezondheid dragen op een laagdrempelige wijze kennis over en verwijzen door naar de juiste hulp- en zorgverlening. Maar zij bieden ook een helpende hand. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar bewoners van achterstandswijken; bewoners met een lage sociaal economische status, bewoners van allochtone afkomst. Kortom, Rotterdammers die te maken hebben met een achterstand in kennis over gezondheidszorg en een gezonde leefstijl. De meest kwetsbare groep.

 Samira Saber

 

Samira Saber is programmamedewerker Jeugd, Gezin & Participatie bij Het Inter-Lokaal.
In Nijmegen heeft zij in het kader van het EIF-project op tal van plaatsen voorlichtingen gegeven aan migrantenouders en ook veel ouders bereikt via de outreachende aanpak.

Günay Acuner

Günay Acuner werkt ook bij het Inter-Lokaal en heeft binnen het EIF-project met name via de outreachende aanpak migrantenouders voorgelicht.

Deelsessie 6

dr. Lieke van Domburgh

 

dr. Lieke van Domburgh is senior onderzoeker bij het VUmc, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Daarnaast is zij hoofd van de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van Intermetzo (o.a. jeugdzorg en jeugdGGZ aanbieder) en hoofddocent gedragsstoornissen bij de postdoctorale opleiding GZpsycholoog Radboud/SPON. Ze is betrokken bij de ontwikkeling van het landelijk instrumentarium voor de jeugdstrafrechtketen en gepromoveerd op de ontwikkeling van kinderen die beneden de 12 jaar met de politie in aanraking komen.

dr. Marcia Adriaanse

 

dr. Marcia Adriaanse is werkzaam als psychiater in opleiding bij de Parnassia Groep. Marcia Adriaanse heeft aan de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het V mc onderzoek gedaan naar en is recent gepormoveerd op de psychische gezondheid van kinderen en jongeren waarvan minimaal één ouder in het buitenland is geboren (etnische minderheidsjeugd). Dit onderwerp is belangrijk omdat er wereldwijd verschillen worden gevonden in de psychische gezondheid tussen groepen met verschillende migrantenachtergronden.

dr. Meike Heessels

 

dr. Meike Heessels is antropologe en als trainer/docent in kwalitatieve onderzoeksmethoden en onderzoeker op het gebied van kwaliteit van zorg werkzaam bij de HAN en voorheen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Maastricht.

Zij heeft vanuit het Lectoraat HAN Sociaal het EIF-project in Nijmegen onderzocht op de werkzame (sleutel)factoren volgens 0e en 1e lijn professionals die hebben samengewerkt met de EIF-projectuitvoerders in de wijk, en jeugdige migranten en hun ouders die zorg hebben ontvangen van de EIF-ggz projectuitvoerders.

drs. Lennette Rietveld

 

drs. Lennette Reitveld is onderzoeker jeugdzorg en jeugdbeleid bij de gemeente Rotterdam. Samen met haar collega Ingrid Kruizinga (tot voor kort onderzoeker gemeente Rotterdam, nu werkzaam bij Yulius Academie) voert zij onderzoek uit naar het effect van de online versus offline training in vroegsignalering ggz- en lvb-problematiek en cultuursensitief werken.

Ook hebben zij 2 stagiaires van de EUR, pedagogische Wetenschappen, begeleid die onderzoek hebben gedaan naar het effect van de psycho-educatie aan migrantenouders.

Deelsessie 7

dr. Cor Hoffer

 

dr. Cor Hoffer is socioloog en cultureel antropoloog. Hij heeft diverse onderzoeken verricht op het terrein van de gezondheidszorg voor migranten en hun nakomelingen en is gepromoveerd op het thema volksgeloof en religieuze geneeswijzen onder moslims in Nederland. Cor Hoffer is 15 jaar werkzaam geweest als onderzoeker en trainer bij het Trimbos-instituut en de Parnassia Groep.

Thans verzorgt Cor als zzp-er lezingen en trainingen op het gebied van interculturele communicatie en hij adviseert organisaties over diversiteitsbeleid. Bij TriviumLindenhof is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Cultureel Venster Jeugdhulpverlening en nu traint hij professionals in het gebruik van deze methodiek. Zie voor verdere informatie: www.corhoffer.nl

Algemeen/landelijk EIF-project

drs. Kristel Logghe

 

drs. Kristel Logghe is landelijke projectleider van het EIF-project. Zij is ca 20 jaar betrokken bij intercultureel beleid, onderzoek en onderwijs binnen de (geestelijke gezondheids)zorg, onder andere als universitair docent bij het VUmc, landelijke projectleider van het Actieplan Interculturalisatie bij GGZ Nederland, onderzoeker bij de Universiteit Maastricht, en bestuurslid van ENIEC.eu. Sinds 2006 is zij werkzaam vanuit haar bureau Multivation.

drs. Erica Faber

 

drs. Erica Faber is senior beleidsmedewerker/projectleider bij de Directie Integratie & Samenleving van het Ministerie van SZW. Zij is initiator van het EIF-project en facilitator van de landelijke coördinatie, kennisoverdracht, borging en verspreiding van de resultaten uit het EIF-project.

Erica heeft tevens aan de wieg gestaan van het Advies van de Gezondheidsraad (2012) over psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd, aan het programma Diversiteit in het Jeugdbeleid van ZonMw en de Academische Werkplaatsen Jeugd op het gebied van interculturele kwaliteit.